Małe organizacje pożytku publicznego złożą uproszczone sprawozdanie merytoryczne

W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego złożą albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.
Obecnie organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434).
Projekt z dnia 16 marca 2012 r. określa dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego będą składały albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Jak wynika z art. 23 ust. 6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., organizacje, których przychód nie przekroczył 100 000 zł w danym roku będą składały sprawozdania ze swojej działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego. Podmioty osiągające nieznaczne wysokości przychodów w roku obrotowym nie będą miały obowiązku przedkładania informacji o prowadzonej działalności w pełnym wymiarze – będą składały uproszczone sprawozdanie merytoryczne.
Do zakresu uproszczonego sprawozdania merytorycznego, obok danych o organizacji oraz prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wejdą m.in. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń, podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach, o korzystaniu z przysługujących organizacji pożytku publicznego uprawnień, o przeprowadzonych kontrolach czy działalności zleconej przez organy administracji publicznej.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., aby nowe wzory sprawozdań merytorycznych miały zastosowanie do sprawozdań merytorycznych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 12 kwietnia 2012 r.