Mniej obowiązków wobec PIP oraz PIS

Sejm uchwalił ustawę ograniczającą obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni.

W trakcie 25 posiedzenia Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 720). Ustawa przewiduje zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.

Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie ustawa została przekazana do rozpatrzenia Senatowi.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło:  www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.