MF wyjaśnił wątpliwości dotyczące nazw na paragonach fiskalnych

Podatnicy nie są obowiązani, w związku z doprecyzowaniem przepisów dotyczących nazwy towaru lub usługi na paragonie fiskalnym, wymieniać starych kas na nowe, czy też zaopatrywać się w dodatkowe urządzenia służące do jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług.
Odpowiadając na wątpliwości podatników dotyczące obowiązku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, minister finansów opublikował na stronie resortu wyjaśnienia w tym zakresie, z których wynika, że sposób „jednoznacznego” identyfikowania jest ściśle związany z asortymentem, jaki podatnik oferuje.
Zdaniem ministra, podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy możliwe byłoby przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wymóg „jednoznaczności” wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarów, takich jak np. pieczywo, nabiał, warzywa czy napoje alkoholowe.
Podatnik sprzedający różne odmiany pomidorów, może zaprogramować w kasie nazwę „pomidor” dla oferowanych tego typu towarów, nawet gdy mają one różne ceny. Ważne jest, żeby objęte były tą samą stawką VAT. Z kolei podatnicy świadczący usługi mogą przy określaniu ich nazw wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).Oczywiście przedstawione przez ministra zasady dotyczące stosowania nazewnictwa spełniającego: wymóg jednoznacznego identyfikowania towarów i usług, nie wykluczają stosowania przez podatnika nazewnictwa zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów.
Zgodnie z wyjaśnieniami, stosowana przez podatnika kasa rejestrująca i jej możliwości techniczne mogą mieć istotny wpływ na wymagania co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkował mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji.
Na przykład w sytuacji gdy asortyment towarów u danego podatnika jest większy, niż liczba dostępnych pozycji w bazie towarowej wykorzystywanej przez niego kasy rejestrującej, podatnik dostosuje stosowane nazewnictwo do tej liczby dostępnych pozycji. Nie wystąpi jednak u niego, w związku z nowymi przepisami konieczność wymiany kasy rejestrującej. Jeżeli natomiast podatnik uzna, że jakaś dodatkowa funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo – wówczas może wymienić starą kasę na nową – jest to jednak decyzja podatnika.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.