KRDP ma wątpliwości co do reformy administracji skarbowej

Podczas konferencji „Modernizacja administracji podatkowej i nowa Ordynacja podatkowa”, zostały zaprezentowane założenia reformy administracji skarbowej. Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic zaprezentowała stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych i świata nauki, które ma wątpliwości co do planowanych regulacji.
Podczas konferencji głos zabierali m.in. Sekretarz Stanu Janusz Cichoń oraz Podsekretarz Stanu Jacek Kapica. Prof. dr hab. Leonard Etel zaprezentował założenia nowych rozwiązań w Ordynacji podatkowej.
Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie reformy administracji skarbowej. Podkreśliła, że reprezentuje nie tylko Krajową Radę Doradców Podatkowych, ale także świat nauki. Poinformowała, że ma istotne wątpliwości w kwestii przedstawionych założeń reformy. Według niej, zasadna byłaby reforma całego aparatu, a nie tylko urzędów i izb skarbowych.
Wskazała również, że pojawia się wątpliwość co do dwuinstancyjności postępowania podatkowego, jeśli weźmiemy pod uwagę nadrzędność pracowniczą dyrektora izby skarbowej nad naczelnikiem.
– „Trzeba zauważyć, że poza tymi organami funkcjonują jeszcze urzędy kontroli skarbowej i na dodatek mamy cały katalog podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów powierzono obowiązki organów podatkowych, gdzie nie ma czystości i przejrzystości w wielu przypadkach, o której instancji mówimy” – podkreślała prof. dr hab. Jadwiga Gumińska-Pawlic. Odniosła się też do kwestii celowości reformy. – „Jeśli mamy na celu również poprawę ściągalności podatków, ale także nie podnoszenie kosztów funkcjonowania administracji, to z punktu widzenia doradców podatkowych mogę powiedzieć, że bardzo dziwię się, że Ministerstwo Finansów tak łatwo oddało w procesie deregulacji prowadzenie ewidencji podatkowych” – podkreślała Przewodnicząca KRDP. Wskazała, że obecnie bardzo wiele przypadkowych osób prowadzi ewidencje podatkowe. Nie ma pewności, czy one są prowadzone w sposób prawidłowy, bo jeśli robił to doradca podatkowy, to gwarantował on rzetelne wykonywanie tych obowiązków. Natomiast dzisiaj sytuacja może być często dwuznaczna.
Do uwag Przewodniczącej KRDP odniósł się prof. dr hab. Leonard Etel, uznając je za bardzo cenne.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.krdp.pl, stan z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Data publikacji: 22 kwietnia 2015 r.