Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone, nie można dokonać podziału wyniku finansowego.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 u.o.r., do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
Nie zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 69 u.o.r.).
Marek Pepol
Vademecum Głównego Księgowego
67228
Data publikacji: 12 września 2012 r.