Kiedy pielęgniarki i położne mogą skorzystać z ryczałtu?

Pielęgniarki i położne mogą korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania wyłącznie w sytuacji gdy świadczą usługi pielęgniarskie osobiście na rzecz osób fizycznych. Pielęgniarki świadczące usługi na podstawie umowy z zakładem opieki zdrowotnej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4805/12.
Wybór zryczałtowanych form opodatkowania przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). W myśl obowiązującej regulacji pielęgniarki i położne osiągające przychody ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem pod warunkiem, że usługi te świadczą w ramach wolnego zawodu. Przesłanką konieczną do uznania usług za wolny zawód jest świadczenie tych usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych.
W odpowiedzi na interpelacje wskazano, że pielęgniarki nie mogą korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania jeżeli zawrą umowę o świadczenie usług pielęgniarskich np. z zakładem opieki zdrowotnej, szkołą czy pogotowiem ratunkowym. Wówczas ich dochody będą opodatkowane według 19% stawki podatkowej.
Minister Finansów wyjaśnił, że rozszerzenie zakresu zryczałtowanych form opodatkowania na podatników wykonujących wolny zawód, świadczących usługi na podstawie tzw. podkontraktów nie znajduje uzasadnienia. Resort za wystarczające uznaje obowiązujące regulacje, które nie pozbawiają pielęgniarek i położnych możliwości korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 czerwca 2012 r.
Data publikacji: 22 czerwca 2012 r.