Kasy fiskalne – Kasy fiskalne on line – zmiany przepisów od 01-05-2019

KASY FISKALNE – KASY FISKALNE ON LINE – ZMIANY PRZEPISÓW

31-05-2019

1 maja 2019 r. weszła ostatecznie w życie duża zmiana przepisów dotycząca kas fiskalnych, która uregulowała stopniowe wprowadzanie do polskiego systemu VAT kas rejestrujących on line. Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do tzw. Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Uwaga:

Nie zmieniają się zasady co do obowiązku używania kasy fiskalnej, w dalszym ciągu obowiązek rejestracji dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

       I.  Stare kasy 

Dopuszcza się stosowanie do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących dotychczas używanych przez podatników, tj. kas z kopią papierową (najczęściej używane) oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Przy czym kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu. Zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z kopią papierową po zapełnieniu pamięci fiskalnej będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym lub kasę nowego rodzaju (on Line). Nie przewidziano jednak obowiązku wymiany starych kas rejestrujących na nowy rodzaj kas, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

Nowe przepisy stanowią także, że:

od 1.09.2019 r. nie będą już certyfikowane przez Główny Urząd Miar kasy rejestrujące z papierową kopią paragonu;

od 1.01.2023 r. nie będą już certyfikowane przez Główny Urząd Miar kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii paragonu.

Stopniowo zatem  na rynku mają być dostępne już tylko wyłącznie kasy fiskalne on-line.

 

        II. Terminy obowiązkowego wprowadzenia kas rejestrujących on-line dla niektórych branż 

W niektórych branżach stosowanie nowego rodzaju kas rejestrujących będzie obowiązkowe.

Wdrażanie tego obowiązku jest rozciągnięte w czasie. Po pierwsze, od 1.01.2020 r. obowiązek używania tych kas będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

  1. a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Po drugie, od 1.07.2020 r. w kasach on-line trzeba będzie rejestrować:

  1. a) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. b) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Po trzecie, kasy on-line mają być stosowane od 1.01.2021 r. przy ewidencjonowaniu świadczenia usług:

  1. a) fryzjerskich,
  2. b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. c) budowlanych,
  4. d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. e) prawniczych,
  6. f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali podatnicy – świadczący innego rodzaju usługi bądź sprzedający inne towary – nie będą mieli obowiązku używania nowych kas rejestrujących do czasu całkowitego wyeksploatowania swoich kas starych lub do zapełnienia pamięci fiskalnej tych kas.

 

   III. Ulga na kasy

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą mogli odliczyć od podatku należnego VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. (w początkowych pracach nad ustawą miało być 1000 zł, ostatecznie zostało 700 zł).

Podatnicy, którzy mają stare kasy i będą musieli je wymienić na kasy on-line, będą mieli także prawo do ulgi. Jednocześnie nie przepadnie im ulga (nie będzie obowiązku jej zwrotu) w związku z zakupem starych kas (kupionych przed wejściem w życie zmian ustawowych, na które to kasy wykorzystali ulgę), nawet jeśli zaprzestaną używania tych starych kas przed upływem 3 lat od ich zakupienia. 

 

    IV. Kasy elektroniczne on line a brak zasięgu sieci  

Z uwagi na problemy związane z brakiem zasięgu sieci komórkowych lub brakiem operatorów świadczących na danym obszarze kraju usługi w zakresie zapewnienia dostępu do systemu teleinformatycznego proponuje się rozwiązanie umożliwiające inny sposób wypełnienia obowiązku przesyłania danych.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe czasowe zapewnienie połączenia danej kasy z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży (użytkować kasę) i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Natomiast gdy zapewnienie tego połączenia nie jest możliwe trwale, wówczas podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych odstępach czasowych. Wtedy podatnik będzie musiał fizycznie przemieścić kasę w miejsce, w którym istnieje dostęp do sieci, i spowodować, że kasa przekaże te dane do Centralnego Repozytorium Kas.

 

Ryszard Baron

Doradca podatkowy nr 00341

Powrót