Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, już od 1 października mogą rozpocząć inwentaryzację znacznej części aktywów.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – dalej u.o.r. – w art. 26 ust. 3 pkt 1 stanowi, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 u.o.r. – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Zatem zgodnie z powyższym przepisem jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mogą rozpocząć coroczną inwentaryzację części swoich aktywów już od 1 października.

Michał Topulniak

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK