Jak się przygotować do badania sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego każdego roku przygotowują sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Niektóre mają obowiązek przedłożyć je do badania biegłemu rewidentowi, inne decydują się na to dobrowolnie. Do badania warto wcześniej odpowiednio się przygotować.

Podmioty uprawnione do badania rocznych sprawozdań finansowych wymienione zostały w art. 47 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi aktualną ich listę. Mogą one prowadzić działalność jako podmioty jednoosobowe lub w formie spółki. W przypadku spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej większość głosów muszą posiadać biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. W spółkach kapitałowych większość członków zarządu muszą stanowić biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. Proces badania sprawozdania finansowego wymaga poświęcenia dodatkowego czasu biegłym rewidentom. Dlatego, aby usprawnić pracę w tym zakresie kierownictwu i działowi finansowemu, warto przygotować sobie plan działania. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy spółka podlega obowiązkowi badania.

Kolejny krok to sprawdzenie na stronie internetowej lub w biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów aktualnej listy biegłych rewidentów, uprawnionych do badania bilansu. Istotne też jest, aby sprawdzić, czy wybrany podmiot ma wystarczające doświadczenie i kompetencje, aby rzetelnie zbadać spółkę. Po takiej analizie wspólnicy podejmują uchwałę w tej sprawie, w której wskazują m.in. nazwę podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego, termin rozpoczęcia i zakończenia badania. Kolejny krok to przygotowanie ksiąg rachunkowych za badany rok bilansowy wraz z dokumentacją za ostatni miesiąc roku poprzedzającego badanie. Aby proces przekazywania i dostarczania biegłemu dokumentów i informacji przebiegał sprawnie, dobrze jest ustalić osobę odpowiedzialną i kompetentną w zakresie współpracy z biegłym podczas badania. Ostatnim z etapów przygotowań jest sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego będącego podstawą do badania biegłego i ewentualnych korekt powstałych w wyniku tego badania.

Źródło: Rzeczpospolita, 21 stycznia 2010 r.