E-faktura także bez podpisu wystawcy

Faktura przesyłana bez elektronicznego podpisu, która zawiera wymagane przepisami dane oraz zapewniona została autentyczność jej pochodzenia jest prawidłowa – wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 429.
Zasady wystawiania faktur VAT oraz dane, które powinny zawierać określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Wśród elementów jakie powinna zawierać faktura nie wymieniono podpisu wystawcy, tym samym faktura nie zawierająca tego podpisu jest wystawiona prawidłowo.
Faktury przesyłane w formie elektronicznej, które były przedmiotem zapytania poselskiego, są regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Rozporządzenie wprowadza dowolność formatu elektronicznego w jakim może być przesyłana faktura. Warunkami są autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści faktury. Integralność oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać. Przepisy nie wymagają stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Podpis został wskazany przykładowo jako metoda potwierdzania autentyczności faktury, co oznacza, że podatnik może stosować inne środki, aby potwierdzić pochodzenie faktury.
W związku z powyższym faktura, która przesyłana jest bez podpisu elektronicznego, a zawiera wszystkie wymagane dane oraz podatnik potwierdził jej autentyczność i integralność jest prawidłowa – wyjaśnił Minister Finansów.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 marca 2012 r.
Data publikacji: 20 marca 2012 r.