Będzie więcej pojazdów bez obowiązkowej ewidencji przebiegu

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z obowiązku prowadzenia ewidencji mają zostać wyłączone pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowóz.
Projekt określa inne niż wskazane w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Minister zaproponował by dodatkowo z obowiązku prowadzenia ewidencji zostały wyłączone pojazdy specjalne o przeznaczeniu pomoc drogowa, pojazd pogrzebowy oraz bankowóz (typu A i B).
W zakresie pojazdów pomocy drogowej objęte wyłączeniem mają być tylko te, które mają nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Natomiast w zakresie pojazdów o przeznaczeniu pogrzebowym te, które nie spełniają warunków z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), czyli pojazdy mające więcej niż jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony.
W przypadku bankowozu typu A i B oraz pojazdu pogrzebowego wprowadzono dodatkowo warunek, aby wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji miało zastosowanie, jeżeli przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są odpowiednio usługi pogrzebowe lub transport wartości pieniężnych.
Projektowane przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca br.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 16 maja 2014 r.
Data publikacji: 16 maja 2014 r.