01-04-2014 Zmieniają się zasady odliczania VAT od samochodów firmowych

1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zasadach odliczeń i rozliczania VAT od firmowych samochodów osobowych. Od aut wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku. Od samochodów używanych wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorca odliczy cały naliczony VAT.

Zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT, co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, bez ograniczenia kwotowego. Takie odliczenie przysługiwać będzie wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności „mieszanej”, a zatem zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych.

Dla tych samochodów, 50-procentowe odliczenie VAT przysługiwać będzie również w stosunku do wszystkich wydatków eksploatacyjnych. Natomiast na odliczenie 50 proc. VAT od paliwa przedsiębiorcy użytkujący w sposób mieszany posiadane pojazdy będą musieli poczekać co najmniej do 1 lipca 2015 r., gdyż dopiero wówczas ustawodawca zakłada możliwość odliczenia połowy VAT od paliwa do takich pojazdów, a i to odliczenie jest niepewne, gdyż może kolejny raz zostać odsunięte w czasie z uwagi na trudną sytuację budżetową.

Nowelizacja przepisów zakłada również, że pod pewnymi warunkami, podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich. Możliwość taka wystąpi wówczas, gdy dany samochód będzie przeznaczony wyłącznie do użytku firmowego. Przewidziano jednak szereg restrykcyjnych wymogów, które warunkują możliwość skorzystania z pełnego odliczenia VAT, a ich niespełnienie – poza utratą prawa do odliczenia pełnego VAT – jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi (do 720 stawek dziennych). Przede wszystkim każdy pojazd, od którego przedsiębiorca zamierza odliczyć cały VAT, będzie musiał zostać zgłoszony w urzędzie skarbowym.

Ponadto, do każdego takiego pojazdu podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu wskazując m.in. kto, kiedy, dokąd i w jakim celu (oczywiście służbowym) jechał danym samochodem. Brak rzetelności prowadzonej ewidencji pozbawi podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT i może narazić go na dodatkowe sankcje.

Dodatkowo jest zamieszczona  krótka lista pojazdów samochodów, które z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne, niejako automatycznie (ale po odpowiednim udokumentowaniu) będą uznawane za służące wyłącznie działalności gospodarczej. Do tej ostatniej kategorii będą zaliczane:

1.  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a)  klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b)  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3.  pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a)  agregat elektryczny/spawalniczy,

b)  do prac wiertniczych,

c)  koparka, koparko-spycharka,

d)  ładowarka,

e)  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f)  żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

UWAGA!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Wprowadzająca nowe regulacje ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem zmian w przepisach dotyczących zaświadczeń potrzebnych do rejestracji samochodu sprowadzonego z UE, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Jolanta Mazur, RPE WK

Data publikacji: 31 marca 2014 r.