Zmieniły się zasady opłacania składek na FP i FGŚP

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem MPiPS, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r.

1. Składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Zgodnie z aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r.

Warunkiem jest, aby zleceniobiorca:

– podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

– uzyskał przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej tyle co minimalne wynagrodzenie za pracę,

– nie ukończył wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy nie dotyczy w dalszym ciągu osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej.

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa w art. 104a, art. 104b ust. 1 oraz art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9a, art. 9b ust. 1 oraz art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia. Powyższą zasadę należy stosować począwszy od rozliczenia składek za marzec 2015 r.

Rozliczenie tych składek za okres od 04/2014 do 02/2015 dokonane z zastosowaniem wyżej przedstawionej zasady nie będzie kwestionowane.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 16 marca 2015 r.

Data publikacji: 16 marca 2015 r.