Zmiana przepisów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu deklaracji, które mogą być wysyłane bez konieczności potwierdzania podpisu elektronicznego certyfikatem.
W 2013 r. do administracji podatkowej wpłynęło prawie 3,4 mln deklaracji PIT bez podpisu kwalifikowanego, co oznacza około 60 proc. przyrost w stosunku do 2012 roku.
Resort finansów, chcąc upowszechnić dostęp do przesyłania deklaracji opatrzonych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zmienił rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1537).
Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1689) rozszerza wykaz deklaracji i podań, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego o następujące deklaracje:
1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),
2) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
3) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
4) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),
5) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),
6) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),
7) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),
8) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D)
9) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),
10) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),
11) informacja o gazie do napędów silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),
12) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),
13) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),
14) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
15) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu do silników spalinowych) (AKC-WG),
16) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),
17) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA),
18) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.
Powyższe deklaracje mogą składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi.
Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 2 stycznia 2014 r.