Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2016 r. o 100 zł

9 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wzrostu płacy minimalnej o 100 zł. W 2016 roku miałaby ona wynieść 1850 zł.
Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi, czyli osobie pozostającej w stosunku pracy.
Przyjętą propozycją zajmie się teraz Komisja Trójstronna, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja do 15 lipca przedstawi Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi to rząd do 15 września sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od propozycji minimalnego wynagrodzenia przedstawionej przez Radę Ministrów Komisji Trójstronnej do negocjacji.
Propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja) oraz – jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej – również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z regułami ustawowymi kwota minimalnego wynagrodzenia powinna wynosić co najmniej 1782 zł. Ze względu na poprawiającą się sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także chęć utrzymania wzrostu płacy minimalnej – rząd zaproponował przyjęcie minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. na poziomie 1850 zł.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2015 r.
Data publikacji: 10 czerwca 2015 r.