Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników są kosztem firmy

Wydatki poniesione przez spółkę na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz ich rodzin stanowią koszty uzyskania przychodów spółki – potwierdził Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2015 roku.
Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka zajmująca się handlem internetowym. Spółka wykupiła dla swoich pracowników opiekę medyczną (w ramach pakietu opieką objęci są również członkowie rodzin pracowników oraz ich partnerzy). W ocenie spółki, udostępnione pakiety medyczne budują lojalność wobec pracodawcy i poprawiają jego wizerunek jako dbającego nie tylko o pracowników, ale również członków ich rodzin i partnerów, co skutkuje wyższą efektywnością pracy oraz mniejszą rotacją pracowników.
Wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz jego najbliższych finansowana przez spółkę jest kwalifikowana do przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzane są zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zdaniem wnioskodawcy, wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia zarówno dla pracowników, jak i ich współmałżonków, dzieci i partnerów spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1. Inaczej mówiąc, stanowią one koszty uzyskania przychodów spółki.
Dyrektor IS w Katowicach uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Przyznał, że jeżeli pracownik jest uprawniony do skorzystania z określonych świadczeń zdrowotnych zarówno w odniesieniu do siebie samego, jak i członków swojej rodziny w ramach wykupionego przez pracodawcę pakietu, art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania. W związku z tym, wartość takiego pakietu może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. nr IBPB-1-3/4510-299/15/TS
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 30 listopada 2015 r.
Data publikacji: 30 listopada 2015 r.