Wspólnikom przysługiwał zwrot VAT także przed 1 grudnia 2008 r.

Wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą występować o zwrot różnicy VAT za okres, kiedy spółka istniała. Dotyczy to również spółek, które zostały zlikwidowane przed 1 grudnia 2008 r.

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 grudnia 2008 r., wprowadziła rozwiązania, dzięki którym wspólnikom zlikwidowanej spółki cywilnej przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym. Zgodnie z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT osobom, które były wspólnikami spółek cywilnych, w dniu ich rozwiązania przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym te spółki były podatnikami zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT czynni. A zatem wspólnicy spółek cywilnych zlikwidowanych po 1 grudnia 2008 r., i w których w momencie likwidacji pozostawała kwota VAT do zwrotu, mogą odzyskać podatek. Jak potwierdził ostatnio WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 616/09, nieprawomocny) prawo takie przysługuje także wspólnikom zlikwidowanych spółek w stanie prawnym sprzed 1 grudnia 2008 r. Zmiana linii orzeczniczej NSA, a w konsekwencji przyznanie prawa do zwrotu różnicy VAT wspólnikom zlikwidowanej spółki cywilnej, wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 80/08). WSA w Krakowie w przytoczonym wyroku zwrócił uwagę, że możliwość odzyskania VAT przez wspólników zlikwidowanej przed 1 grudnia 2008 r. spółki cywilnej wynika z tego, że wspólnicy powinni otrzymać status strony postępowania podatkowego. Tylko podatnikom, którzy mają status strony postępowania, przysługuje prawo do złożenia deklaracji VAT i domagania się zwrotu VAT.

Gazeta Prawna, 27 sierpnia 2009 r.