Wpłaty na ZFRON i ZFA nie stanowią kosztów podatkowych

Przekazywane wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), bądź na zakładowy fundusz aktywności (ZFA), odpowiadające środkom uzyskanym ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, nie mogą stanowić kosztów podatkowych w momencie przekazania ich na tego rodzaju fundusz. Tak stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 5 marca 2010, DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871, LEX nr 27427.
Zgodnie z ogólną zasadą, wynikającą z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT) odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W drodze wyjątku powołane przepisy dopuszczają jednak zaliczenie wpłat na fundusze do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów wyraźnie określają odrębne ustawy. Jakkolwiek ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późń. zm.) nakazuje podatnikowi by tworzył ZFRON i ZFA i dokonywał na nie wpłat to jednak nie są to fundusze tworzone w ciężar kosztów. O ile więc brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów podatkowych uzyskanych środków z wymienionego zwolnienia podatkowego w momencie ich przekazania na ZFRON (ZFA), to nie ma przeszkód, aby tymi kosztami były u prowadzącego zakład pracy chronionej (zakład aktywności zawodowej) wydatki sfinansowane z tego funduszu (w tym pochodzące ze środków z tego zwolnienia). W przypadku wydatków inwestycyjnych, kosztami tymi będą odpisy amortyzacyjne.
Michał Malinowski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP