Weszły w życie przepisy zmieniające katalog informacji przekazywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Weszły w życie przepisy zmieniające katalog informacji przekazywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do ewidencji nie będą wpisywane m.in. dane, które nie wiążą się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub nie są związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.

Funkcjonująca na podstawie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ewidencjonuje i udostępnia m.in. informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Nowelizacja tych przepisów, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r., ma na celu zmianę zakresu informacji przekazywanych do ewidencji – nie będą w niej prezentowane dane nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wprowadzane zmiany są elementem pakietu tzw. „100 zmian dla firm”, mającego poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców.

W ewidencji nie znajdą się m.in. informacje o miejscu i adresie zamieszkania przedsiębiorcy. Nie jest bowiem konieczne podawanie tych informacji, skoro jednocześnie podawany jest zarówno adres do doręczeń, jak i adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza.

Nowością jest wzbogacenie ewidencji o dane syndyka, w przypadku gdy w stosunku do danego przedsiębiorcy toczyło się postępowanie upadłościowe. W razie objęcia przedsiębiorcy postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także w przypadku zakończenia tego postępowania w ewidencji ujawniane będą również dane ustanowionego w tym postępowaniu zarządcy lub nadzorcy.

Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji wymagane będzie złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Jest to odpowiedź na częste przypadki podawania przez przedsiębiorców nieprawdziwych danych adresowych, co nieraz prowadzi do naruszenia praw osób trzecich. Brak oświadczenia będzie równoznaczny ze złożeniem wniosku niepoprawnego, co będzie skutkować niemożliwością jego procedowania bez uprzedniego uzupełnienia braków.

Osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, której dane adresowe zostały podane przez przedsiębiorcę bez jej zgody, będzie mogła wnioskować o niepublikowanie tych danych w CEIDG. Będzie to możliwe w przypadku, gdy nastąpiło wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji będące konsekwencją nieprzedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub gdy te dane zostały zmienione na skutek wezwania dokonanego w toku postępowania administracyjnego. W tym zakresie będzie rozstrzygał minister właściwy do spraw gospodarki w drodze decyzji administracyjnej.

Opisywane zmiany są konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). W zakresie podawanych w ewidencji informacji o syndykach, zarządcach i nadzorcach nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 3 stycznia 2017 r.

Data publikacji: 3 stycznia 2017 r.