W urzędach skarbowych powstaną centra obsługi

Projekt ustawy o Administracji Podatkowej przewiduje przekształcenie sal obsługi w urzędach skarbowych w centra obsługi, w których podatnik będzie mógł składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego.
W centrach będą funkcjonować wyspecjalizowane stanowiska dedykowane konkretnym grupom podatników. Pracownicy administracji podatkowej będą w nich wykonywać m.in. bieżącą obsługę podatnika poprzez przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, ale także będą informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy podatnika wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego.
Efektem projektowanych zmian będzie także dostarczenie obywatelowi wspólnych usług administracji rządowej. Wprowadzenie nowych regulacji umożliwi wykonywanie przez centrum obsługi zadań wykonywanych dzisiaj przez inne organy, spoza administracji podatkowej. Będą to czynności polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji należących do zakresu właściwości innych organów władzy publicznej, tj.: jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wykorzystaniem dostępu do systemów teleinformatycznych tych organów.
Stąd też potencjalny podatnik będzie mógł złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie tylko w organie gminy ale także w wybranym przez siebie urzędzie skarbowym. Dodatkowo, podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe z zakresu podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, zaś ten przekaże je do właściwego urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym.
W obecnym stanie prawnym, podatnik chcąc uzyskać np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem, musi wystąpić o takie zaświadczenie do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Jest to znaczna niedogodność dla podatnika, który przebywając poza miejscem swojego zamieszkania lub siedziby nie może szybko realizować swoich spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2014 r.
Data publikacji: 19 listopada 2014 r.