MF określił kto nie będzie składał zgłoszenia VAT-R

Minister finansów wydał rozporządzenie określające podatników, którzy od 1 stycznia 2015 roku, poza podatnikami zwolnionymi podmiotowo z podatku od towarów i usług albo wykonującymi wyłącznie czynności zwolnione, nie będą mieli obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Nowe przepisy zastąpią obowiązujące obecnie rozporządzenie z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. Nr 58, poz. 558) i zawierają zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o VAT z 25 lipca 2014 r. Powyższa ustawa wprowadziła nowe zasady określania od 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia w odniesieniu do miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami.
Nowelizacja wprowadziła ponadto procedurę szczególną rozliczania VAT dotyczącą tych usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności na terytorium UE, ale nieposiadające siedziby w państwie członkowskim konsumpcji. Rozszerzyła też o usługi telekomunikacyjne i nadawcze obecnie obowiązującą procedurę szczególną dotyczącą podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu.
W związku z tym z zawarta lista czynności uprawniających do stosowania zwolnienia została w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji poszerzona o podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca jej prowadzenia, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tej ustawy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624) wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 21 listopada 2014 r.