Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do podpisu Prezydenta

Senat przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa zakłada, że przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu pół roku spadły przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić przestój ekonomiczny, co pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. Przedsiębiorca mógłby się wówczas ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Pracownikom przysługiwać będzie wtedy wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez FGŚP.
Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis.
Ustawa ma chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.
Częściowe dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami mają pozwolić na:
– obniżenie kosztów pracy,
– utrzymanie poziomu zatrudnienia,
– utrzymanie konkurencyjności prowadzonej działalności.
Z dobrodziejstw ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o przyznanie finansowanych z FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli otrzymać:
– świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
– świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
– środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca będzie ustalał w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli nie działają w firmie – z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników.
Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Środki z FGŚP mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić również z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.mpips.gov.pl, www.senat.gov.pl, stan z dnia 18 października 2013 r.
Data publikacji: 18 października 2013 r.