Urząd skarbowy, na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika, dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok.

Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych projekt zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z którym urząd skarbowy, na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika, dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok.

Przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ma przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. poprzez zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo i kosztów przechowywania i archiwizowania dokumentów papierowych oraz uwolnienie podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.

Projekt ustawy zakłada, że podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni lub przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków).

Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe zarówno dla osób rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. W ciągu 5 dni roboczych urząd poinformuje o sporządzeniu zeznania, przesyłając je na adres e-mail wskazany przez podatnika. Podatnik będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przedstawionego zeznania. Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. Podatnicy, którzy wybiorą elektroniczną formę rozliczenia z fiskusem, będą mogli liczyć na przyśpieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Wielu emerytów i rencistów, którzy nie mają obowiązku składnia zeznania podatkowego, często decyduje się na to ze względu na chęć przekazania 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Po zmianach będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Formularz PIT-OP będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go wskazanej we wniosku OPP. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe

Biorąc pod uwagę, że za 2015 r. pracodawcy rozliczyli niespełna 421 tyś. podatników, dodatkowo w projekcie zaproponowano likwidację obowiązków rozliczania pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracodawców, co oznacza to rezygnację z formularza PIT-12.

Znowelizowana ustawa miałaby wejść w życie 15 marca 2017 r. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 lutego 2017 r.

Data publikacji: 9 lutego 2017 r.