Urlop wychowawczy będzie dłuższy o miesiąc

Od początku 2013 roku urlop wychowawczy będzie wynosił 37 miesięcy. Z tego wymiaru dla każdego z rodziców zostanie przeznaczony jeden miesiąc urlopu wychowawczego, który będzie nieprzenoszalny. Oznacza to, iż rodzic nie będzie mógł przekazać “swojego” miesiąca drugiemu z rodziców. W sytuacji, gdy np. ojciec dziecka nie wykorzysta przysługującego mu jednego miesiąca urlopu, matka dziecka będzie mogła wykorzystać urlop wychowawczy maksymalnie w wymiarze 36 miesięcy.
Tak wynika z przygotowanego przez rząd projektu z dnia 5 lipca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Konieczność nowelizacji kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego związana jest z wejściem w życie dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13). Zgodnie z Klauzulą 2 porozumienia ramowego, minimalny wymiar urlopu rodzicielskiego, przysługujący indywidualnie każdemu z rodziców został zwiększony z trzech do czterech miesięcy. W odniesieniu do sposobu korzystania z prawa do urlopu rodzicielskiego określono, że prawo do co najmniej jednego z czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego powinno zostać przyznane bez możliwości jego przenoszenia/przeniesienia pomiędzy rodzicami. Wskazano również, że zasady odnoszące się do części urlopu, której nie można przenieść należy określić na szczeblu krajowym z uwzględnieniem już obowiązujących przepisów.
Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje również:
1) podwyższenie – z 3 do 4 miesięcy – wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
2) umożliwienie wykorzystywania urlopu wychowawczego w pięciu (dotychczas w czterech) częściach,
3) przyjęcie zasady, zgodnie z którą w przypadku wykorzystywania części urlopu wychowawczego obejmującego nieprzenoszalną jego część – wymiar urlopu nie może być krótszy niż jeden miesiąc,
4) rezygnację z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy,
5) przyjęcie zasady, zgodnie z którą bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Zgodnie z projektem, zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Data publikacji: 14 sierpnia 2012 r.