Prezydent podpisał zmiany w czasie pracy: ustawa wejdzie w życie już w sierpniu

W czwartek 1 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. W ustawie przewidziano krótkie vacatio legis – 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie, zgodnie z przepisami, musi nastąpić niezwłocznie. Oznacza to, że przepisy wprowadzające zmiany w czasie pracy mogą wejść w życie już w sierpniu.
Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie, wydłużenie okresu odbywać się będzie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, a kopia porozumienia zawartego w tej sprawie przekazywana będzie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zmiany wprowadzane tą ustawą są korzystne dla przedsiębiorców, bo pozwalają im efektywniej i racjonalniej gospodarować zasobami pracy bez wzrostu kosztów.
Ustawa wprowadza także m.in. pojęcie ruchomego czasu pracy, który może być korzystny dla pracowników, ponieważ pozwala na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, jak również rozpoczynanie pracy nie o określonej godzinie, lecz we wskazanym przedziale czasowym. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać np. rodzice wychowujący dzieci. Dzięki tej zmianie zniknie problem tzw. powtórnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie.
Sama Kancelaria Prezydenta, realizując projekt „Kancelaria Prezydenta przyjazna rodzicom”, wprowadziła takie udogodnienia organizacyjne, umożliwiające pracownikom godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, poprzez właśnie elastyczne rozpoczynanie pracy między godz. 7:00 a 9:30.
Kancelaria Prezydenta przyglądała się projektowi ustawy na każdym etapie jego procedowania i nie dostrzegła zagrożeń konstytucyjnych, jak również zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Z uwagą analizowane były także opinie wyrażone przez centrale związkowe w liście do Prezydenta RP.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 2 sierpnia 2013 r.