Prezydent podpisał nowelizację z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent podpisał nowelizację z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet paliwowy). Zmiany mają na celu zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi.

Zgodnie z nowelizacją obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, a podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych – realizowanych z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy – podmioty te będą płatnikiem podatku VAT.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym ograniczają wykonywanie funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Usługi będą mogły być świadczone wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Nowelizacja wprowadza też nowe regulacje w ustawie – Prawo energetyczne. Ich celem jest uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Nowelizacja zwiększa także wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi. Zgodnie z ustawą koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 19 lipca 2016 r.