Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT

Wprowadzenie przepisów służących eliminacji mechanizmów wykorzystywanych w celu optymalizacji podatkowej zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Szacuje się, że dochody sektora finansów publicznych w pierwszym roku funkcjonowania tych rozwiązań wzrosną o 291 mln zł.
Przygotowywana nowelizacja przewiduje przede wszystkim włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o CIT, czego konsekwencją będzie wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tę spółkę. Wspólnicy spółki, zarówno jej akcjonariusz, jak i komplementariusz zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki. Żaden z nich nie będzie zatem opodatkowany “na bieżąco” z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Opodatkowanie z tego tytułu będzie bowiem następowało na poziomie samej spółki.
Nowelizacja wprowadzi zasady ustalania wartości początkowej stanowiącej podstawę amortyzacji środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia. Prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania zostanie ograniczone wyłącznie do kosztów nabycia amortyzowanego składnika majątku dotychczas nieodliczonych.
Wyłączone ma zostać także prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej, co wyeliminuje zjawisko podwójnego nieopodatkowania świadczeń przekazywanych polskim rezydentom przez spółki powiązane, mające siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wprowadzone zostaną przepisy wskazujące sposób określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze. pozwoli to na wyeliminowanie problemu, który powstał w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej i innych wątpliwości związanych z opodatkowaniem wypłacanych w formie rzeczowej wynagrodzeń za umorzone udziały, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa wydawanych w zamian za udziały (akcje).
Projekt zawiera również przepisy dostosowujące prawo krajowe do prawa unijnego oraz przepisy służące uzupełnieniu oraz doprecyzowaniu treści obecnie obowiązujących norm, celem ułatwienia ich stosowania w praktyce. Ponadto, zgodnie z wyrokiem TK z 17 lipca 2012 r., sygn. akt 30/11 na organy podatkowe pierwszej instancji nałożony zostanie obowiązek zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zawiadomienie będzie miało jedynie informacyjny charakter i nie będzie podlegać zaskarżeniu.
Przewiduje się, że nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Data publikacji: 28 sierpnia 2012 r.