OPP nie przekazują sprawozdań w formie papierowej

Uchylenie obowiązku przekazywania sprawozdań w formie papierowej dotyczy już sprawozdań za 2011 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchylony został art. 23 ust 4, który obligował organizacje do przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
W związku z tym złożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań za 2011 rok w wersji papierowej nie będzie uznane za wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy.
Opracowanie: Magdalena Stankiewicz, RPE WKP
Źródło: www.pozytek.gov.pl, stan z dnia 23 lutego 2012 r.
Data publikacji: 23 lutego 2012 r.