Od 1 września pracodawca zatrudniając pracownika będzie miał obowiązek zawrzeć z nim pisemną umowę o pracę

Od 1 września pracodawca zatrudniając pracownika będzie miał obowiązek zawrzeć z nim pisemną umowę o pracę albo potwierdzić mu na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem do pracy.

Pracodawca został ponadto zobowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznać go z treścią regulaminu pracy, a w przypadku pracownika młodocianego – zapoznać go z wykazem lekkich prac.

Za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy pracodawcy będzie groziła kara grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Tak wynika z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910), która obowiązuje od 1 września 2016 r. Ustawa ma na celu ograniczenie skali zjawiska zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia i tym samym zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Zmiana ma ułatwić pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.