Od 1 stycznia 2018 r. opłacamy składki ZUS jednym przelewem na swój specjalny numer rachunku składkowego.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

– ubezpieczenia społeczne,

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Musisz podać ZUS wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

– numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),

– Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),

– okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),

– numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacać składki zwykłym przelewem. Na przelewie należy wpisać tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na koncie płatnika.

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle płatnikowi listem poleconym. Wysyłka rozpoczęła się od 1 października 2017 r.

Ważne!

Jeśli do końca grudnia 2017 r. płatnik nie dostanie informacji o numerze jego rachunku albo jeśli zgubi list, należy skontaktować się z ZUS.

Jeśli płatnik nie będzie znać swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 r. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z 2.10.2017 r.

Data publikacji: 2 października 2017 r.