Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34.

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34.

Dodają też nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego – 800:

– 800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Nowy kod i zmieniony opis będą dostępne w programie Płatnik po pobraniu aktualizacji słowników i komponentów.

Szczegółowy opis aktualizacji: Jak zaktualizować słowniki i komponenty w programie Płatnik.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z 16.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 319).

Źródło: ZUS, stan z 2.03.2017 r.

Data publikacji: 2 marca 2017 r.