Od 01-01-2017 roku nowy limit transakcji bezgotówkowych do 15 tys. złotych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja zakłada, że wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ponadto, nowelizacja zawiera rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku bankowego. Wprowadzone zostały sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku realizacji płatności bezgotówkowych powyżej dozwolonego limitu. Przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów, albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania.

Zgodnie z przepisem przejściowym, zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo, nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie ustawy.

Celem zmian jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego jako bezpieczniejszego, a tym samym zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego. Nowe przepisy umożliwią uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami – będą korzystne dla tych, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w tzw. szarej strefie. Zmiany powinny ułatwić również kontrolę skarbową przepływów finansowych, a tym samym usprawnić proces opodatkowania dochodów oraz właściwego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 1 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 1 czerwca 2016 r.