Nowości w fakturowaniu

 Kilka istotnych zmian w dokumentowaniu transakcji wprowadza również nowelizacja rozporządzenia regulującego zasady wystawiania faktur.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1760) zmieniające rozporządzenie z 28 listopada 2008 r. Nowe przepisy wprowadzają regułę, że faktura dokumentująca import usług, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT, przez zagranicznych podatników zarejestrowanych w Polsce jako podatnicy VAT czynni, powinna być wystawiona nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Nowelizacja umożliwia zatem wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą. Do nowych regulacji dostosowany został również przepis dotyczący treści faktury dokumentującej świadczenie usług lub dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (np. wystawianej we wskazanej wyżej sytuacji za świadczenie usług przez firmy zagraniczne zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w Polsce, które są rozliczane za zasadzie importu usług przez polskich nabywców). Taka faktura powinna, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności z podatkiem, zawierać informację, że nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu ustawy o VAT lub dyrektywy VAT, który wskazuje, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca. Zmodyfikowany został również przepis dotyczący treści faktury dokumentującej świadczenie usług, do których rozliczenia na zasadzie samonaliczenia zobowiązany jest ich nabywca z innego państwa członkowskiego.

Źródło: Rzeczpospolita, 14 stycznia 2010 r.