Nowelizacja ustawy o VAT została opublikowana

Wczoraj w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). Od 1 października będą obowiązywały nowe przepisy, które mają na celu zapobieganie oszustwom podatkowym w obrocie tzw. towarami wrażliwymi.
Obok ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na mocy opublikowanej nowelizacji wprowadza się zmiany do następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).
Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą dwóch podstawowych obszarów. Po pierwsze, zwolnienia dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego, po drugie – mechanizmów i instrumentów przeciwdziałania nadużyciom w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Przeciwdziałaniu oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi służyć ma: rozszerzenie katalogu towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, wyłączenie w określonych sytuacjach możliwości rozliczeń za okresy kwartalne oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców.
Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej stanowią konsekwencję wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, a ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie. Z kolei zmiany w zakresie ustaw nowelizujących dotyczą definicji pojazdu specjalnego, a także terminu wystawiania faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego i świadczenia usług dystrybucyjnych w tym zakresie
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przepisów dotyczących zmian w treści załącznika nr 11, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia oraz przepisów zmieniających ustawy nowelizujące, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 6 września 2013 r.
Data publikacji: 6 września 2013 r.