Nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie podatku dochodowego

Ryczałtowy system rozliczania podatku dochodowego za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, czy uproszczenie rozliczeń przy rejestrowaniu zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej to przykłady regulacji, które zmniejszą obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.
Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że rozwiązania dotyczące zmiany sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach prywatnych, przyjęte w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada 2014 r., są odpowiedzią na trudności zgłaszane przez przedsiębiorców. Powinny wyeliminować konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców dodatkowych ewidencji oraz tworzenia skomplikowanych regulaminów wewnętrznych.
Nowe przepisy określają wartość świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których wartość świadczenia określono na 400 zł miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.
Ustawa wprowadza także ułatwienia dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Do tej pory każda zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, podatnik będzie mógł decydować czy rozliczy zaliczki na dotychczasowych zasadach, czy zaliczy je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.
Z kolei zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym pozwoli, zdaniem szefa resortu gospodarki, uprościć system rozliczeń w tym zakresie i będzie służyć promowaniu zatrudniania osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2014 r.
Data publikacji: 17 listopada 2014 r.