MF: zmiany przepisów akcyzowych od 1 stycznia 2015 r.

Resort finansów przygotował podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach akcyzowych, które obowiązują od 2015 roku.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikają z czterech ustaw:
– ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),
– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877),
– ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 18) oraz
– ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1559).
Zmiany wynikające z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:
1. Umożliwienie wszystkim podmiotom zajmującym się obrotem paliwami opałowymi zastąpienia dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania preferencyjnych stawek akcyzy.
2. Redukcja danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych.
3. Odstąpienie od stosowania do paliw opałowych stawki akcyzy jak dla niektórych paliw silnikowych w przypadku niezłożenia w terminie zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabytych paliw opałowych.
4. Stosowanie wobec paliw opałowych wyższej stawki akcyzy właściwej dla niektórych paliw silnikowych dopiero wówczas gdy niespełnione zostały warunki dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw do celów opałowych i jednocześnie w wyniku postępowania podatkowego, kontrolnego lub kontroli podatkowej ustalono, że paliwa te nie zostały użyte do celów opałowych lub nie ustalono nabywcy tych wyrobów.
5. Wprowadzenie Wiążącej Informacji Akcyzowej umożliwiającej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej albo rodzaju wyrobu akcyzowego.
6. Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji, tj. czy ewidencja ta jest prowadzona w formie papierowej czy elektronicznej.
7. Doprecyzowanie zasad zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodów osobowych, wcześniej niezarejestrowanych na terytorium kraju.
8. Umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.
Zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej:
1. Wprowadzenie regulacji przewidującej opodatkowanie wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych.
2. Zmiana sposobu opodatkowania cygar i cygaretek poprzez wprowadzenie stawki akcyzy uzależnionej od wagi cygara, a nie jak obecnie – od sztuki.
Zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym:
Wprowadzenie regulacji zwalniającej z podatku akcyzowego pojazdy sanitarne stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego przeznaczone do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeżeli samochody te spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
Zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym:
Wprowadzenie zmian przepisów mających na celu objęcie opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Polegają one na rozszerzeniu zakresu funkcjonującego obecnie obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego o zabezpieczenie gwarantujące wykonanie powstałego lub mogącego powstać obowiązku zapłaty opłaty paliwowej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Zatem kwota składanego zabezpieczenia akcyzowego oraz odnotowana kwota obciążenia zabezpieczenia generalnego będzie obejmować zarówno zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową.
Wprowadzono także czasowe – w latach 2015-2019 – obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio – o 25 zł/1000 l, 25 zł/1000 kg albo 0,50 zł/GJ. Obniżka akcyzy nie dotyczy jednak przypadków zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych tj. użycia niżej opodatkowanych paliw opałowych do napędu silników spalinowych.
W celu zachowania jednoznaczności i precyzji wprowadzonego mechanizmu obniżenia stawek akcyzy na paliwa silnikowe Minister Finansów został zobligowany do corocznego ogłaszania w latach 2015-2019 ww. stawek przed upływem roku poprzedzającego rok ich obowiązywania lub niezwłocznie w przypadku zmiany ich wysokości.
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, stan z dnia 3 lutego 2015 r.
Data publikacji: 3 lutego 2015 r.