MF wyjaśnił wątpliwości dot. terminu składania deklaracji podatkowych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów płatności podatków, składania deklaracji podatkowych, resort finansów wyjaśnił, że zasady obliczania terminów pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS.
Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej ma nowe brzmienie nadane nowelizacją z 25 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.”. Zmieniła się końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.
Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS.
Deklaracje w tej procedurze składa się za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy.
System mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi, jest systemem uproszczonym, w którym deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Stąd też w art. 130c ust. 3133 ust. 2a ustawy o VAT wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, taki sposób obliczania terminu nie dotyczy terminów składania „krajowych” deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych w innych podatkach. Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS.
Resort zapewnił też, że obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 23 stycznia 2015 r.
Data publikacji: 23 stycznia 2015 r.