MF określił termin ponownego skorzystania ze zwolnienia z VAT

 
Stanowisko, zgodnie z którym podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
Jak wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 24 kwietnia 2015 r., przy wyznaczaniu na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) terminu, od którego możliwe było ponowne skorzystanie ze zwolnienia związanego z wartością sprzedaży opodatkowanej przez podatników, którzy utracili prawo do tego zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnowali, należy uwzględnić orzecznictwo sądów administracyjnych.
Biorąc je pod uwagę, podatnik mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym stracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego, przy czym podatnik miał prawo do powrotu od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki ponownego skorzystania ze zwolnienia, tzn. wartość sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i nie zachodziły przypadki wyłączające stosowanie zwolnienia.
W przypadku gdy podatnik zdecydował się ponownie skorzystać ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego, musiał zostać również spełniony warunek, że do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik zamierzał ponownie skorzystać ze zwolnienia, nie została przekroczona wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Powyższe stanowisko dotyczące terminu powrotu do zwolnienia, mimo modyfikacji art. 113 ustawy o VAT, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 kwietnia 2015 r., PT3.8101.4.2015.LBE.72
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Data publikacji: 27 kwietnia 2015 r.