Krajowa Administracja Skarbowa, powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zacznie działać od środy 1 marca.

Krajowa Administracja Skarbowa, powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zacznie działać od środy 1 marca. Reforma dotychczasowych struktur ma umożliwić lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Szefem KAS jest wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.

Obecna struktura administracji skarbowej

Obecna struktura administracji skarbowej funkcjonuje w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Stanowią ją trzy niezależne od siebie piony: administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych), Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi) i kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Struktura KAS

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400) i urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143). Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

Bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji, a obsługa obrotu towarowego nadal będzie się odbywać w urzędach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki bankowe urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

Gdzie załatwić sprawy podatkowe i celne od 1 marca 2017

Zasadniczo większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą podatników można załatwić we właściwych urzędach skarbowych lub w centrach obsługi funkcjonujących w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego) i w oddziałach celnych. Dla obsługi niektórych kategorii podatników oraz niektórych rodzajów spraw wyznaczeni będą wybrani naczelnicy urzędów skarbowych lub dyrektorzy izb administracji skarbowej. Deklaracje, zeznania i zgłoszenia celne można również składać elektronicznie za pośrednictwem narzędzi udostępnianych do tej pory na Portalu Podatkowym oraz na platformie PUESC, np. e-Deklaracje, ICS, CELINA. Do wyczerpania nakładu – jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r. – można również wykorzystywać druki formularzy wydane przed 1 marca 2017 r.

Gdzie zapłacić podatek

Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać należności podatkowe i celne. Zachowana także zostaje centralizacja przyjmowania wpłat w odniesieniu do niektórych kategorii zobowiązań – np. należności z tytułu akcyzy czy podatek od gier nadal należy wpłacać na rachunek bankowy jednego, wyznaczonego organu podatkowego. Zmienić się może jednak dysponent rachunku, czyli nazwa organu, którą należy umieścić na poleceniu przelewu lub dowodzie wpłaty.

Najważniejsze zadania KAS

W skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej większy nacisk zostanie położony m.in. na:

– obsługę dużych podatników – powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, który będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników,

– jednolitą informację podatkową i celną – powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon,

– zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT) – nowe piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z 28.02.2017 r.

Data publikacji: 28 lutego 2017 r.