Kolonia jak usługa turystyczna

Opieka pedagogiczna na koloniach jest niezbędna, niemniej celem organizowania kolonii jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2016 r.

Sprawa dotyczyła możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT usług organizacji półkolonii i kolonii dla dzieci. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który chce organizować usługi w zakresie opieki nad dziećmi w formie półkolonii oraz kolonii letnich i zimowych. Półkolonie organizowane będą jako kilkudniowe turnusy bez noclegu. Opiekunowie codziennie przywozić będą dzieci na kilkugodzinne zajęcia, po czym codziennie dzieci będą zabierane do domu. Dzieci przez cały czas trwania zajęć przebywać będą pod opieką wychowawców na terenie wynajętej placówki, gdzie półkolonie będą miały miejsce. Organizator zapewni w ramach usługi należytą opiekę, zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, przewidziane w programie oraz posiłki.

Z kolei kolonie organizowane będą jako kilkudniowe turnusy z noclegiem. Organizator zapewni transport, nocleg oraz wyżywienie. Dzieci podczas trwania zajęć przebywać będą pod opieką wychowawców na terenie placówki, gdzie kolonie będą miały miejsce. Będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i profilaktycznych.

Rodzice nie będą uiszczać opłaty za uczestnictwo w półkoloniach i koloniach. Udział w nich będzie finansowany przez ośrodki opieki społecznej, urząd gminy lub urząd miasta ze środków unijnych lub budżetu państwa.

Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Sam przedsiębiorca uważa, że takie zwolnienie mu przysługuje, bowiem usługi wykonywane są w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Fiskus zgodził się tylko w części. Organ wskazał, że ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT korzystają tylko świadczone przez przedsiębiorcę usługi organizowania półkolonii dla dzieci. Zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, by dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Przedsiębiorca, organizując półkolonie dla dzieci, będzie spełniał wymagania przewidziane w art. 92c ustawy o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dla zwolnienia organizowane półkolonie dla dzieci muszą jeszcze zostać zgłoszone kuratorowi oświaty, aby ich realizacja podlegała nadzorowi i kontroli przez kuratorium.

Inaczej rzecz wygląda w przypadku kolonii. Tu fiskus uznał, że organizowanie kolonii nie może w całości korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Owszem, opieka pedagogiczna w przypadku kolonii jest także niezbędna, niemniej celem organizowania kolonii/obozu jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Kolonie dla dzieci mają wszelkie cechy charakterystyczne dla usług turystycznych, dla których ustawa o podatku od towarów i usług określa szczególny sposób opodatkowania przewidziany w art. 119 ustawy o VAT.

Zatem organizacja przedmiotowych kolonii, w ramach, których uczestnikom zostanie zapewnione transport, wyżywienie, nocleg w placówce, bilety wstępu na basen, do muzeum, kina, teatru, zoo oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych, opieki na dziećmi – jest świadczeniem złożonym, składającym się z towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści uczestników, co w konsekwencji stanowi usługi turystyki, opodatkowane według szczególnej procedury określonej w art. 119 ustawy o VAT na zasadzie marży przy zastosowaniu stawki wynikającej z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w wysokości 23%. Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT korzystają świadczone usługi opieki wychowawczej, jeżeli stanowią usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą i opieka ta sprawowana jest w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Zatem w stosunku do usług organizowania kolonii dla dzieci zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do całej usługi organizowania kolonii, a jedynie do – świadczonej w jej ramach – usługi w zakresie opieki nad dziećmi wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2016 r., sygn. IBPP1/4512-155/16/MG

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 lipca 2016 r.

Data publikacji: 4 lipca 2016 r.