Jeszcze przez niecały rok, do końca 2017 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia na druku ZUS ZLA. Od 1 stycznia 2018 r. zastąpią je elektroniczne zwolnienia lub ich wydruki.

Rząd 21 lutego br. przyjął projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który zakłada możliwość wystawiania papierowych zwolnień lekarskich jedynie do końca 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywały będą wyłącznie zwolnienia w formie elektronicznej. Przyjęto także nową, dodatkową formę ich uwierzytelniania.

A zatem, od następnego roku jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie: zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowane z systemu teleinformatycznego ZUS.

Przyjęty projekt noweli ustawy zasiłkowej zachowuje obecnie obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy: elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA.

Projekt przewiduje także wprowadzenie – obok dotychczasowych sposobów podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, tj. kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – nowego sposobu uwierzytelniania zwolnień lekarskich. Będą one wystawiane z wykorzystaniem dostępnego w systemie ZUS sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych.

Zgodnie z ustawą zasiłkową, lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępni e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta będzie przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Jeśli lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, to pacjent nie musi już go dostarczać pracodawcy albo ZUS. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Muszą natomiast przesłać wniosek m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, występujące o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracownicy, którym ZUS wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

Agnieszka Rosa

Data publikacji: 23 lutego 2017 r.