Jakie skutki dla udziałowca przyniesienie umorzenie udziałów w sp. z o.o.?

Dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu umorzenia, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem a kosztem nabycia zbywanych udziałów, zaliczany jest do przychodów z kapitałów pieniężnych. Dochód ten nie jest rozliczany przez płatnika, lecz wykazywany samodzielnie przez podatnika w zeznaniu rocznym. Jeżeli wynagrodzenie otrzymane przez podatnika z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych udziałów, wówczas przychód ten określi organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
Zgodnie z przepisami art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu, m.in. za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Dochodzi wówczas do zbycia udziałów na rzecz spółki.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.
Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia m.in. udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2012 r., IPPB2/415-427/12-3/AK, dochód (przychód) uzyskany ze zbycia udziałów w celu umorzenia jest traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Przychód ten nie jest rozliczany przez płatnika, lecz podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b u.p.d.o.f., czyli jest samodzielnie wykazywany w zeznaniu i opodatkowany przez podatnika.
Przy ustalaniu wartości przychodów uzyskanych ze zbycia udziałów w celu umorzenia, stosownie do art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 u.p.d.o.f. Zatem dochód z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia stanowić będzie różnica pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów, chyba że wynagrodzenie to, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych udziałów. Wówczas, na mocy art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f., przychód ten określi organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
Karol Różycki
Vademecum Głównego Księgowego
0219846
Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.