Podatnik zyskał broń do walki z fiskusem

Zgodnie z uchwaloną 10 lipca br. nowelizacją Ordynacji podatkowej, wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników. Prace nad tą ustawą budziły wiele kontrowersji i od samego początku odbiegały od standardowego trybu procedowania projektów.
Minister finansów uznał, że warto wprowadzić do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika, ale ponieważ treść zasady proponowanej w projekcie zgłoszonym przez prezydenta budziła wątpliwości, brzmienie przepisu zostało zmodyfikowane podczas prac parlamentarnych i zapis „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” zastąpiono sformułowaniem „w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania”. Zaproponowane brzmienie rozszerzyło adresatów zasady także o płatników, inkasentów, osoby trzecie i następców prawnych, poprzez odwołanie do „strony postępowania”.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 15 lipca 2015 r.
Data publikacji: 15 lipca 2015 r.