Biała lista podatników VAT

Od 01-09-2019 r. zaczął działać specjalny rejestr podatników VAT tzw. biała lista. Wykaz podmiotów w nim zarejestrowanych będzie prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W opinii Ministerstwa kompleksowość nowego systemu ma na celu zachęcenie podatników do aktywnej oraz bieżącej kontroli kontrahentów.

 

  1. Ograniczenia oraz sankcje 

Wprowadzenie białej listy podatników VAT oznacza również kolejne obowiązki, a także ryzyko zastosowania sankcji w stosunku do podatników. W związku z faktem, iż w tym  wykazie zostały zamieszczone numery rachunków bankowych, przedsiębiorcy są zobowiązani każdorazowo przed wykonaniem przelewu do danego kontrahenta, dokonać stosownego sprawdzenia, w zakresie jego zgodności z numerem rachunku, który został ujawniony na białej liście podatników.

UWAGA SANKCJE – obowiązują  od  01-01-2020 r. :

 – dla przelewów bankowych, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł.  podatnicy powinni być świadomi, iż w przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy dostawcy towaru lub usługi, który nie został umieszczony na oficjalnej liście podatników VAT (białej liście), nie będzie przysługiwało mu prawo do zaliczenia tego typu wydatku do kosztów uzyskania przychodu,  a jeżeli brak jest możliwości zmniejszenia kosztów – zwiększa się przychody,

– ponadto jeśli kontrahent (sprzedawca) nie uiści należności VAT, w sytuacji gdy nabywca wykonał przelew na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście, wówczas będzie on (nabywca) podmiotem solidarnie odpowiedzialnym za podatek VAT wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

 

  1. Możliwości uniknięcia sankcji

przedsiębiorca (nabywca) może uniknąć sankcji opisanych wyżej wyłączenia z kosztów oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT, pod warunkiem, że w terminie trzech dni od momentu zlecenia przelewu na nieujawniony rachunek bankowy, zawiadomi  właściwego dla kontrahenta naczelnika urzędu skarbowego, o zaistniałych okolicznościach. Treść zawiadomienia musi zawierać przynajmniej następujące elementy:

  wskazanie nazwy oraz adresu siedziby spółki, a w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług,

  dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwa albo nazwisko i imię oraz adres),

  numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek, a także dzień zlecenia przelewu na ten rachunek,

–  wysokość należności zapłaconej przelewem

także, przedsiębiorca może uniknąć sankcji opisanych wyżej  ale tylko w zakresie solidarnej odpowiedzialności w VAT,  w której pomimo wykonania przelewu na numer rachunku bankowego nieujętego na białej liście podatników, zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności MPP (split payment) przy płatności.

 

  1. Wejście w życie

 Przepisy wprowadzające białą listę podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 r. Jednakże przepisy odnoszące się do sankcji za wpłatę należności z tytułu przeprowadzonych transakcji, na konto inne niż wskazane w oficjalnym wykazie (biała lista), będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

27.10.2019 r.

Ryszard Baron

doradca podatkowy nr 00341