Kasy fiskalne 2015 / 2016 mniejsza ilość zwolnień od 01.01.2015

Minister Finansów podpisał 4 listopada 2014 r. nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Rozporządzenie to będzie obowiązywać w latach 2015 – 2016. W porównaniu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba podatników będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nie będą mogli z tych zwolnień skorzystać np. mechanicy samochodowi, lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i osoby świadczące usługi gastronomiczne.

Zostało także m. in. wycofane zwolnienie dla sprzedaży usług gdzie liczba świadczonych usług, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Pozostaje zwolnienie dla podatników, których obrót (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20 tys. zł. Limit ten dotyczy proporcjonalnie również podatników, którzy rozpoczną działalność w trakcie roku 2015, czy 2016.

Ponadto do katalogu czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia  rozporządzenia dodano następujące nowe usługi:

– usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

– usługi w zakresie wymiany opon i kół,

– usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

– usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– usługi prawne, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,

– usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

– usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia (stołówki w placówkach oświatowych).

Świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 2015 roku powinno być zawsze ewidencjonowane kasą fiskalną – bez względu na obrót. Dla tych usługodawców przewidziano jednak okres dostosowawczy (na zainstalowanie kasy fiskalnej). Podatnicy realizujący obrót z ww. czynności (jeżeli aktualnie w 2014 r. korzystają ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotów mniejszej niż 20 tys. zł), będą zobowiązani rozpocząć stosowanie kas fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r.- o ile w roku 2015 będą kontynuować działalność. Jeśli rozpoczną wykonywanie tych czynności w 2015 r., będą musieli wprowadzić kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych czynności. Podobnie przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą w wymienionych obszarach, będą mogli realizować obowiązek stosowania kas fiskalnych stopniowo, to znaczy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu rozpoczęcia działalności.