Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje będą mogli liczyć na wsparcie w postaci ulg podatkowych

Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje będą mogli liczyć na wsparcie w postaci ulg podatkowych i dostępu do usług świadczonych przez zarządzających specjalną strefą ekonomiczną – na stronach rządowych opublikowano treść projektu ustawy przewidującej takie rozwiązania.

Celem rządowego projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji jest wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania wsparcia przedsiębiorcom, którzy podejmują nowe inwestycje w naszym kraju. Nowy mechanizm miałby zastąpić wsparcie udzielane obecnie na podstawie ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.), nie odpowiadające już aktualnym potrzebom przedsiębiorców.

Zakłada się odejście od ograniczeń terytorialnych i konieczności realizacji inwestycji na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej jako przesłanki udzielenia pomocy. Podmiotami właściwymi w zakresie udzielania pomocy nadal będą zarządzający SSE, natomiast zasięg ich działalności (tzw. obszary) ma być określony w akcie wykonawczym do projektowanej ustawy.

Wsparcie w postaci zwolnień z podatku dochodowego ma być adresowane do przedsiębiorców planujących utworzenie na terytorium RP nowego zakładu produkcyjnego, jak i inwestycje w funkcjonujące już zakłady.

Kolejna zmiana polega na rezygnacji z czasowego ograniczenia możliwości korzystania ze zwolnień podatkowych wynikającego z końcowego terminu funkcjonowania SSE (2026 rok). Zwolnienie podatkowe będzie obowiązywało przez okres, na jaki zostanie wydana przez ministra właściwego do spraw gospodarki decyzja o wsparciu. Projekt doprecyzowuje, że chodzi o okres od 10 do 15 lat. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przy udzielaniu tego rodzaju wsparcia będą wynikać z aktu wykonawczego.

Wśród form wsparcia inwestycji realizowanych przez zarządzających obszarami (czyli zarządzających SSE) znajdzie się np. dostęp do usług świadczonych w zakresie szkoleń i doradztwa, udostępnianie składników mienia będących w dyspozycji zarządzającego obszarem, prowadzenie działań promocyjnych czy pomoc w kontaktach z administracją publiczną. Szczegółowy zakres pomocy ma być opisany w przygotowywanym przez zarządzającego obszarem planie rozwoju inwestycji.

Zarządzający obszarem będzie mógł powołać do życia radę rozwoju obszaru gospodarczego – organ przedstawiający wnioski i opinie w sprawach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na danym obszarze. W skład rady mają wchodzić przedstawiciele przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Wydane na podstawie ustawy o SSE zezwolenia i zwolnienia podatkowe mają pozostać w mocy przez okres, na jaki zostały one udzielone.

Nowe przepisy co do zasady miałyby obowiązywać po upływie 14-dniowego vacatio legis. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 23.10.2017 r.

Data publikacji: 23 października 2017 r.

Obsługa Klienta, księgowość: ul. Chrobrego 11, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-96

Księgowość, księgowość on-line: ul. Żorska 16a, Pszczyna. Tel.: 32 210-42-90

Copyright by TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo.

Projekt: r-h.pl